fbpx

KLĄTWAna motywach dramatu Stanisława Wyspiańskiego
Klątwa
spektakl gościnny

W momencie, w którym związek Kościoła i państwa wydaje się nierozerwalny, a władza organów kościelnych próbuje wpłynąć na funkcjonowanie świeckich instytucji oraz na decyzje jednostek, twórcy spektaklu sprawdzają, czy opór wobec tych mechanizmów jest jeszcze możliwy. Na ile katolicka moralność przenika podejmowane przez nas decyzje? Jak wpływa na światopogląd osób, które deklarują niezależność od Kościoła, a jakie konsekwencje posiada dla tych, którzy uważają się za katolików? A przede wszystkim: na ile sztuka współczesna jest zdeterminowana przez religijną cenzurę, autocenzurę i unikanie zarzutu o „obrazę uczuć religijnych”?


Spektakl Klątwa wykorzystuje motywy z dramatu Wyspiańskiego do stworzenia wielowątkowego krajobrazu współczesnej religijności i areligijności. W ramach teatru, rządzącego się własną hierarchią oraz często wykorzystującego mechanizm podporządkowania i upokorzenia, twórcy zastanawiają się, czy wyzbycie się lęku przed władzą, a nawet samej władzy, znajduje się w zakresie ich możliwości.

Oliver Frljić, uznany chorwacki reżyser i dramatopisarz, to przedstawiciel europejskiego teatru krytycznego, który poddaje odważnej dyskusji skomplikowane kwestie społeczno-polityczne. Polskiej publiczności znany jest z pokazów spektakli podczas Festiwali Dialog oraz Kontakt. Teatr Powszechny w 2015 roku w ramach bloku tematycznego Krzyczcie!prezentował jego spektakl Przeklęty niech będzie zdrajca swej ojczyzny.

reżyseria - Oliver Frljić
dramaturgia - Agnieszka Jakimiak, Joanna Wichowska, Goran Injac
kostiumy - Sandra Dekanić
reżyseria światła - Jacqueline Sobiszewski
współpraca scenograficzna - Małgorzata Dzik

- - -
SZANOWNI WIDZOWIE! PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM

19. WAKACYJNEGO PRZEGLĄDU PRZEDSTAWIEŃ:

REGULAMIN UCZESTNICTWA w spektaklu obowiązujący w dniach 2/3/4.08.2017 r. podczas
19. Wakacyjnego Przeglądu Przedstawień 
na terenie Teatru Rozrywki w Chorzowie
  1.      Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin") zawiera ogólne warunki uczestnictwa w spektaklach wystawianych w Teatrze Rozrywki („Organizator") w ramach 19. Wakacyjnego Przeglądu Przedstawień  oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem spektaklu.

1.2 W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie ma „REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE ROZRYWKI W Chorzowie" publikowany pod internetowym adresem: http://www.teatr-rozrywki.pl/bilety/zasady-rezerwacji-i-sprzedazy-biletow.html

  1.      Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu spektaklu

2.1 Do obowiązków Organizatora spektaklu należy zapewnienie posiadaczowi ważnego biletu wstępu na teren Teatru w celu uczestnictwa w tej spektaklu oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego spektaklu i jego niezakłóconego przebiegu.

2.2 Organizator ma prawo do odwołania spektaklu bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują, uprawnienia przewidziane przepisami prawa oraz zapisami Regulaminu Rezerwacji (...) przywołanego w pkt. 1.2

2.3 Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program spektaklu z ważnych przyczyn, tj. np. ogłoszenia żałoby narodowej, niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających odbycie się spektaklu, choroby, niedyspozycji lub innych pozostających poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywnych przyczyn uniemożliwiających występ wykonawcy oraz w przypadku, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu spektaklu. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty lub zmiany wykonawcy, posiadacz biletu będzie miał prawo do zwrotu biletu przed rozpoczęciem spektaklu za zwrotem kwoty, na jaką bilet opiewa.

2.4 Zasady zwrotu biletu reguluje Regulamin Rezerwacji (...) przywołany w pkt. 1.2.

  1.      Bezpieczeństwo spektaklu

3.1 Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje:

a) Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.

b) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren spektaklu i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik spektaklu zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

c) Odmówić wstępu na teren spektaklu posiadaczom biletów, po uprzednim sprawdzeniu ich rzeczy, u których stwierdzono posiadanie broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów w opakowaniach szklanych, plastikowych, kartonowych i metalowych oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie.

d) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa zamienić miejsce uczestnika na inne. Posiadaczowi biletu zwrócona zostanie wówczas różnica w kwocie, na jaką opiewa bilet. Będzie on miał również prawo do rezygnacji z udziału w spektaklu za zwrotem odpowiednio całości lub części kwoty, na jaką opiewa bilet.

e) Zabronić uczestnikom spektaklu wnoszenia tub głośnomówiących, flag, transparentów, banerów i innych przedmiotów służących propagacji haseł i okrzyków.

3.2 Wnoszenie na teren spektaklu i korzystanie w trakcie spektaklu z aparatów fotograficznych, kamer, tabletów, laptopów, selfie stick lub innych urządzeń audio-video jest zabronione. Organizator zapewnia możliwość złożenia wymienionego sprzętu w depozycie.

3.3 Zabronione jest również wnoszenie na teren spektaklu plecaków, toreb i korzystanie w trakcie spektaklu ze wskaźników laserowych, napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

  1.      Postanowienia dodatkowe

4.1 Organizator informuje, iż spektakl  przeznaczony tylko dla widzów dorosłych. Zawiera sceny odnoszące się do zachowań seksualnych i przemocy, a także tematyki religijnej, które pomimo ich satyrycznego charakteru mogą być uznane za kontrowersyjne. Wszelkie sceny przedstawione w spektaklu są odzwierciedleniem wyłącznie wizji artystycznej. W spektaklu wykorzystywane są głośna muzyka i efekt stroboskopowy (światło pulsujące z dużą częstotliwością). Osoby wrażliwe na ten rodzaj oświetlenia prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

4.2 Oficjalne programy będę sprzedawane wyłącznie na terenie teatru przed spektaklem.

4.3 Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na spektakl, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części kwoty wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na spektakl, czy w jego trakcie.

4.4 Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych.

4.5 Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Teatru.

4.6 Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: scena, zaplecze sceny, strefa produkcji, garderoby artystów, sektory oraz strefy nieudostępnione publiczności, stanowiska realizacji światła i dźwięku, pomieszczenia techniczne i administracyjne Teatru Rozrywki.

- - -

Klątwa | fot. Magda Hueckel

Spektakl przeznaczony tylko dla widzów dorosłych.

Zawiera sceny odnoszące się do zachowań seksualnych i przemocy, a także tematyki religijnej, które pomimo ich satyrycznego charakteru mogą być uznane za kontrowersyjne. Wszelkie sceny przedstawione w spektaklu są odzwierciedleniem wyłącznie wizji artystycznej.

OBSADA:

KAROLINA ADAMCZYK
KLARA BIELAWKA
MARIA ROBASZKIEWICZ
BARBARA WYSOCKA
JULIA WYSZYŃSKA
JACEK BELER
ARKADIUSZ BRYKALSKI
MICHAŁ CZACHOR
Wakacyjny Przegląd Przedstawień
premiera - 18 lutego 2017
czas trwania - 80 min. (bez przerwy)
 


W spektaklu wykorzystywane są głośna muzyka i efekt stroboskopowy (światło pulsujące z dużą częstotliwością). Osoby wrażliwe na ten rodzaj oświetlenia prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.