fbpxOgłaszamy konkurs na plakat do najnowszego spektaklu Teatru Rozrywki. Premierę musicalu Koty Andrew Lloyda Webbera w reżyserii Jakuba Szydłowskiego zaplanowaliśmy na 27 kwietnia 2022 roku
, a już dziś zapraszamy do współtworzenia jednego z najsłynniejszych musicali wszech czasów i przygotowania plakatu promującego musical. 

Konkurs ma charakter otwarty. Wśród osób, które wezmą udziału w konkursie komisja konkursowa wybierze plakat, który będzie głównym materiałem promującym musical “KOTY” oraz posłuży do przygotowania pozostałych materiałów promocyjnych. Laureat konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 5 000 zł. 

Przed udziałem w konkursie koniecznie przeczytaj regulamin i zapoznaj się z podstawowymi informacjami:Powodzenia i czekamy na Wasze zgłoszenia!

Regulamin konkursu na projekt graficzny plakatu 
do musicalu „Koty”
 Organizator: Teatr Rozrywki w Chorzowie
M. Konopnickiej 1, 41-500 Chorzów
tel. 32/ 346 19 81
www.teatr-rozrywki.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 § 1

Przedmiot konkursu

Teatr Rozrywki w Chorzowie, zwany dalej Organizatorem ogłasza konkurs na projekt plakatu do musicalu „Koty” Andrew Lloyda Webbera

 § 2

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem firmującym musical „Koty” Andrew Lloyda Webbera i zostanie wykorzystany jako podstawa do tworzenia grafiki materiałów promujących spektakl.
 2. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy.
 3. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób zajmujących się projektowaniem graficznym.
 4. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 6. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić jeden projekt.

 § 3

Wymagania jakie powinien spełniać projekt

 1. Projekt graficzny plakatu powinien obejmować grafikę, propozycję graficzną logotypu spektaklu „Koty”, logotyp Teatru Rozrywki w Chorzowie i logotyp „Śląskie” (do pobrania ze strony teatr-rozrywki.pl) oraz następujące teksty (ostateczna treść plakatu może ulec zmianie):
 • Wyprodukowano we współpracy z The Really Useful Group Ltd.

 • Andrew Lloyd Webber
 • Koty

 • Muzyka: Andrew Lloyd Webber w oparciu o Old Possum`s Book Of Practical Cats
  (zapisane czcionką nie mniejszą niż 50% rozmiaru czcionki, jaką pisany jest tytuł spektaklu, lecz nie mniejszą niż czcionka zastosowana dla nazwisk innych osób lub nazwy Licencjodawcy: The Really Useful Group Ltd.)*
 • Libretto: Thomas Stearns Eliot
 • Prolog – Jellicle Songs for Jellicle Cats – materiał dodatkowy autorstwa Trevora Nunna i Richarda Stilgoe`a Memory – materiał dodatkowy autorstwa Trevora Nunna
 • tłumaczenie: Daniel Wyszogrodzki

 • reżyseria: Jakub Szydłowski
 • choreografia: Jarosław Staniek, Katarzyna Zielonka
 • scenografia: Grzegorz Policiński
 • kostiumy: Dorota Sobak
 • kierownictwo muzyczne: Ewa Zug
 • premiera: 27 kwietnia 2022 r.

 

 1. Projekt lub jego elementy składowe mogą zostać wykorzystane przez Organizatora do stworzenia pozostałych materiałów reklamowych związanych ze spektaklem: programu, baneru, reklam, informacji prasowych, internetowych itp.
 2. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie poglądowych plików graficznych JPG uwzględniających format - B1 pion na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule e-maila prosimy napisać: Konkurs na plakat – KOTY.
 3. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres-mail do dnia 5 stycznia 2022 roku.
 4. Prace konkursowe należy przesłać w formacie plików pdf w wielkości nie większej niż 5 MB.
 5. Twórca wybranego plakatu wyraża zgodę na przekazanie plików w formie edytowalnej do dalszego wykorzystania w innych formach druków reklamowych w rozdzielczości 300 dpi, a także grafik do wykorzystania w internecie.
 6. W treści wiadomości należy podać adres poczty elektronicznej, na który przesłana ma zostać wiadomość potwierdzająca zgłoszenie oraz imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora.
 7. W przypadku osoby nieletniej należy załączyć podpisane przez opiekuna prawnego oświadczenie o treści: „Zgadzam się na uczestnictwo w konkursie na plakat do musicalu Koty(imię i nazwisko nieletniego autora), którego jestem prawnym opiekunem i będę go reprezentować w przypadku wygranej, w celu sfinalizowania nagrody”.
 8. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane prace. Po podjęciu ostatecznej decyzji Komisja Konkursowa poda do publicznej wiadomości nazwisko autora zwycięskiego projektu.
 9. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji Konkursowej.
 10. Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się, w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników, dostarczyć oryginalne pliki graficzne zgodnie z wytycznymi, które otrzyma od organizatora. W przeciwnym wypadku organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody głównej projektowi innego autora.

 § 4

Kryteria oceny

 1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową.
 2. Komisja, biorąc pod uwagę jakość estetyczną pracy, oceni także jej zawartość merytoryczną, czytelność i siłę marketingową.
 3. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego najlepszego projektu.
 4. Ostateczna decyzja o wyborze zwycięskiego plakatu zostanie podjęta przez licencjodawcę spektaklu Koty, The Really Useful Group Limited.
 5. Komisja zastrzega sobie prawo wyróżnienia kilku lub kilkunastu prac i przygotowania z nich wystawy pokonkursowej.
 6. Decyzje Komisji są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 7. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania projektu do realizacji, co jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania nagrody, o której mowa w § 6.

 § 5

Warunki ogólne

 1. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu – zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europy I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
 2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
 3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.)
 5. Niniejszy Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 919 i następne).

 § 6

Nagroda

 1. Za nagrodzony projekt zostanie przyznana kwota pieniężna w wysokości 5.000,00 PLN brutto (pięć tysięcy złotych).
 2. W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, nagroda zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół.
 3. W przypadku prac wyróżnionych nagrodą jest wystawienie ich na wystawie czasowej w siedzibie organizatora oraz zaproszenie na premierę spektaklu lub w późniejszym terminie, (jednak nie później niż na 30 dni po dacie premiery).
 4. Nagroda zostanie wypłacona na konto bankowe zwycięzcy, po podpisaniu stosownej umowy i wystawieniu na jej podstawie rachunku.

 § 7

Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu

 1. Zwycięski projekt plakatu stanie się własnością Teatru Rozrywki w Chorzowie, w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną. Jest to jednoznaczne, z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

 § 8

Postanowienia końcowe

 1. Najciekawsze projekty mogą zostać opublikowane na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych oraz na wystawie pokonkursowej w siedzibie Teatru.
 2. Wybrany plakat zostanie wydrukowany i rozpowszechniony zgodnie z zaplanowaną kampanią reklamową.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez konieczności podawania przyczyny.
 5. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
 6. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: teatr-rozrywki.pl/rozmaitosci

- - -
 §3 pkt 1.* - wymóg licencjodawcy The Really Useful Group Ltd.

 logo Województwa Śląskiego do pobrania ze strony (wraz z manualem) - www.slaskie.pl